stephanemiroux: ottermatopoeia: sashayed: thenatsdorf: Blind…

stephanemiroux:

ottermatopoeia:

sashayed:

thenatsdorf:

Blind cat hugs his favorite pianist when he hears him play. (via sarperduman)

(sarperduman)